םיפסונ םיטרפל
םינייפאמ םע תוריכהו לוגרתב םיקסוע םקלחש םינווגמ הביתכ יליגרת תרזעב תישענ הדימלה
ךרד םיסלפמ םקלחו (הרישה לש הקיסומה ,תומד ןויפא ,ינושל בלשמ,םינוש םיפוגב הביתכ) םייתורפס
.(?בתכיהל הצורש יכותב שי המ) ונכותבש יתריציה קלחה לאו ימינפה םלועה לא
ןורשה דוה | 19:30-21:30 תועשה ןיב | יעיבר םויב עובשל תחא ,םישגפמ 30
23.10.19 -ב ןושאר שגפמ
,םימוסחמ ררחשל ,בותכל םישקבמה םירגובמל הקיתו הנדס
.הביתכה תכאלמב ללכתשהלו ,הארשהב אלמתהל
רפתשהל רשפאש הנומא ךותמ ךותמ התנבנ אנדסה
דומללו תוסנתהל ידימ רחואמ אל םעפ ףאשו ,הביתכב
.םישדח םירבד
וחיכוה הנדסה ירגוב לש תובר תורשעו ןויסנ לש םינש
הביתכה לש החוכב שי ,יתורפסה השעמה לולכש דבלמש
תא ריאהלו ,םילימל רבעמ אוהש יוניש ללוחל ,לקהל םג
.החמשב םימיה
תיעוצקמ הריואבו תימיטניא הצובקב תמייקתמ הדימלה
.תכמותו
תיתנש הנדס
הביתכה
הביתכה
רפס") "תוארל םימי" ןמורה תרבחמ .הביתכ תואנדס תחנמו תיאזחמ ,תרפוס ,תמא תיגש תייחנהב
תרגוב ,(גרבדלוג האל ש"ע סרפו ,"באז" סרפ) "היאג לש רחשה" רפסה תרבחמ ("2017 תנשל ״בהזה
.ןליא רב תטיסרבינוא ,ץוח ידומילל הקלחמב היפרתוילביב ידומיל
sagitemet@gmail.com | www.sagitemet.co.il | 052-8368795