םיפסונ םיטרפל
רפס") "תוארל םימי" ןמורה תרבחמ .הביתכ תואנדס תחנמו תיאזחמ ,תרפוס ,תמא תיגש תייחנהב
תרגוב ,(גרבדלוג האל ש"ע סרפו ,"באז" סרפ) "היאג לש רחשה" רפסה תרבחמ ("2017 תנשל ״בהזה
.ןליא רב תטיסרבינוא ,ץוח ידומילל הקלחמב היפרתוילביב ידומיל
ןורשה דוה | 18:00-21:00 תועשה ןיב | ינש םויב םייעובשל תחא ,םישגפמ 15
28.10.19 -ב ןושאר שגפמ
:אמגודל םישגפמ
בותכל םעט ןיא תמאמ תוחפ
ראוממו תייודיו הביתכב םיליגרת
ןרק דח לע בכרל
שפוח םג יכ .ףועל ול תתלו ןוימדה תא ררחשל
...לגרתל יוצר
יליגב םדא
.ךרדבש םידבואהו תונתמה - תורגבתהה עסמ
הביטקפסרפו קחרמב םיליגרת
ךישמהל םישקבמה םיבתוכו תואנדס ירגובל םיאתמ
ררוואלו ,םיליגרת םע קחשל ,הביתכה ירירש תא שימגהלו
.הצוחה תאצל תושקבמו םינפב תוסוחדה םילימה תא
ןכומש ימ לכלו ,"רשוכ לע רומשל" הצורו בתוכש ימ לכל
לש הפיהו הפושחה ךרדב ויתובשחמ םעו ומצע םע שגפיהל
.הביתכה
תוננובתה ורשפאיו רחא אשונב םעפ לכב וקסעי םישגפמה
.םינווגמ הביתכ יליגרתו םיטסקט ךרד הקמעהו
תישדוח וד הביתכ תנדס
sagitemet@gmail.com | www.sagitemet.co.il | 052-8368795
עוגעגה דבלמ דילגי לכה
שמתשהל רשפא ךיאו ?םיעגעגתמ ונחנא ימל
?הביתכל קלדכ עוגעגב
תויחאו םיחא טבש
,ויחאו ףסוי ךרד ,לבהו ןיק לש ך"נתה ירופיסמ
וניתויחאו וניחא לש םדיקפת המ .ונימי דעו
?ונייח רופיסב